040 588 98 47 toimisto@vinha.net
Etsitkö Eeposta? SIIRRY EEPOKSEEN
Vinha » Opetus » Opetus Vinhassa

Opetus Vinhassa

Kaikissa tanssiopinnoissa iästä ja lajista riippumatta keskeisessä asemassa ovat tekemisen ilo ja myönteisyys vastuuntuntoisen ja pitkäjänteisen opiskelun ohella. Opetuksessa korostetaan ryhmässä työskentelyn merkitystä, mutta jokaisen oppilaan kehitystä tuetaan hänen omista lähtökohdistaan. 

Tanssin varhaisiän opinnot

Usein tanssiopinnot alkavat jo alle kouluikäisenä varhaisiän opinnoista. Varhaisiän tanssiopinnot ovat kokeilun, leikin ja luovuuden aikaa. Opetusta järjestetään sekä lasten ja vanhempien yhteisillä tunneilla että lapsiryhmien tunneilla. Ryhmät jaetaan pääsääntöisesti iän perusteella, ja mukaan voi tulla missä iässä tahansa.

Tanssiopinnot alkavat 7-vuotiaana

Tanssilajiopintoihin valmistava opintokokonaisuus suoritetaan yleisimmin 7-8-vuotiaana, jolloin oppiaineena on Tanssistartti / Tanssi A. Tanssistartti viittaa yleiseen oppimäärään ja Tanssi A laajan oppimäärään. Opintokokonaisuuden tuntimäärä on 100 ja se suoritetaan noin kahdessa vuodessa. Tanssiopinnot jatkuvat yleisessä tai laajassa oppimäärässä riippuen oppilaan tanssituntien lukumäärästä.

Yleinen oppimäärä

Yleisen oppimäärän mukaisten tanssiopintojen tarkoituksena on luoda myönteisiä kokemuksia. Opinnot kannustavat oppilasta niin tanssin harrastamisessa kuin terveellisen ja osallistuvan elämäntavan kehittymisessä. Keskeisenä tavoitteena on omakohtaisen tanssisuhteen ja liikkumisen riemun löytäminen. Opetus on kokemuksellista ja oppilaslähtöistä. Yleinen oppimäärä muodostuu yhteisistä opinnoista (300 tuntia) ja teemaopinnoista (200 tuntia).

Laaja oppimäärä

Laajan oppimäärän mukainen opetus luo pohjan ja edellytykset elinikäiselle taiteen harjoittamiselle. Tanssin laajan oppimäärän opinnot tarjoavat mahdollisuuden pitkäjänteiseen, päämäärätietoiseen ja monipuoliseen itsensä kehittämiseen. Oppilas oppii myönteisten kokemusten kautta käyttämään taidetta aktiivisesti ja omakohtaisesti ilmaisun, yhteistyön ja osallistumisen välineenä. Laaja oppimäärä koostuu perusopinnoista (800 tuntia) ja syventävistä opinnoista (500 tuntia).

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Opetuksesta säädetään taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) ja asetuksessa (813/1998).  Taiteen perusopetuksen tavoitteena on luoda pohja elinikäisen taidesuhteen kehittymiselle, antaa valmiuksia ilmaista itseään ja halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen koulutukseen.

Tanssiopisto Vinhan opetus on järjestetty lain sekä Opetushallituksen antamien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Tanssiopisto Vinha antaa laajan ja yleisen oppimäärän mukaista opetusta. Taiteen perusopetuksen mukaista taidekasvatusta järjestetään lapsille, nuorille ja aikuisille. Taiteen perusopetuksen lisäksi tanssiopisto järjestää varhaisiän tanssikasvatusta alle kouluikäisille lapsille.

Opetushallitus päätti uusista taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista syksyllä 2017. Tanssiopisto Vinhan uusin opetussuunnitelma on laadittu lukuvuonna 2017-2018. Uuden opistokohtaisen opetussuunnitelman mukainen opetus alkoi syksyllä 2018.

Tanssiopiston opetussuunnitelmaa päivitetään kevätlukukaudella 2021.

Avaa opetussuunnitelma tästä

Tanssiopisto Vinhan toimintaa sitoo lukuvuosittain päivitettävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki velvoittavat oppilaitoksia laatimaan suunnitelman, jonka tarkoituksena on edistää tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta sekä esittää toimenpiteitä kaikenlaisen syrjinnän ja häirinnän poistamiseksi. Vinhan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuunnitelman laatii erikseen henkilökunnasta nimetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastuuhenkilö yhteistyössä muun henkilökunnan sekä oppilaiden ja oppilaiden huoltajien kanssa. Suunnitelman liitteenä ovat turvallisemman tilan periaatteet sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 2020.

Lisää tietoa saavutettavuudestamme.

Palautetta toimintamme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista voit antaa tämän sivun kautta.

 

Avaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-2022 tästä

Liite 1: Turvallisemman tilan periaatteet

Equality and Non-Discrimination Plan 2021–2022 (translation is coming in the spring of 2022)

Attachment 1: Principles of a Safer Space