040 588 98 47 toimisto@vinha.net
Etsitkö Eeposta? SIIRRY EEPOKSEEN
Vinha » Opetus » Opetus Vinhassa

Opetus Vinhassa

Kaikissa tanssiopinnoissa iästä ja lajista riippumatta keskeisessä asemassa ovat tekemisen ilo ja myönteisyys vastuuntuntoisen ja pitkäjänteisen opiskelun ohella. Opetuksessa korostetaan ryhmässä työskentelyn merkitystä, mutta jokaisen oppilaan kehitystä tuetaan hänen omista lähtökohdistaan. 

Tanssin varhaisiän opinnot

Usein tanssiopinnot alkavat jo alle kouluikäisenä varhaisiän opinnoista. Varhaisiän tanssiopinnot ovat kokeilun, leikin ja luovuuden aikaa. Opetusta järjestetään sekä lasten ja vanhempien yhteisillä tunneilla että lapsiryhmien tunneilla. Ryhmät jaetaan pääsääntöisesti iän perusteella, ja mukaan voi tulla missä iässä tahansa.

Tanssiopinnot alkavat 7-vuotiaana

Tanssilajiopintoihin valmistava opintokokonaisuus suoritetaan yleisimmin 7-8-vuotiaana, jolloin oppiaineena on Tanssistartti / Tanssi A. Tanssistartti viittaa yleiseen oppimäärään ja Tanssi A laajan oppimäärään. Opintokokonaisuuden tuntimäärä on 100 ja se suoritetaan noin kahdessa vuodessa. Tanssiopinnot jatkuvat yleisessä tai laajassa oppimäärässä riippuen oppilaan tanssituntien lukumäärästä.

Yleinen oppimäärä

Yleisen oppimäärän mukaisten tanssiopintojen tarkoituksena on luoda myönteisiä kokemuksia. Opinnot kannustavat oppilasta niin tanssin harrastamisessa kuin terveellisen ja osallistuvan elämäntavan kehittymisessä. Keskeisenä tavoitteena on omakohtaisen tanssisuhteen ja liikkumisen riemun löytäminen. Opetus on kokemuksellista ja oppilaslähtöistä. Yleinen oppimäärä muodostuu yhteisistä opinnoista (300 tuntia) ja teemaopinnoista (200 tuntia).

Laaja oppimäärä

Laajan oppimäärän mukainen opetus luo pohjan ja edellytykset elinikäiselle taiteen harjoittamiselle. Tanssin laajan oppimäärän opinnot tarjoavat mahdollisuuden pitkäjänteiseen, päämäärätietoiseen ja monipuoliseen itsensä kehittämiseen. Oppilas oppii myönteisten kokemusten kautta käyttämään taidetta aktiivisesti ja omakohtaisesti ilmaisun, yhteistyön ja osallistumisen välineenä. Laaja oppimäärä koostuu perusopinnoista (800 tuntia) ja syventävistä opinnoista (500 tuntia).

Saavuthan tanssitunneille ajoissa.
Pääsääntöisesti yli 10 minuutin myöhästymisen jälkeen tunnille ei voi osallistua, koska lämmittelyosio on ohi. Myöhästymisistä on hyvä ilmoittaa etukäteen omalle opettajalle.

Muistathan käydä vessassa ennen tuntia.
Erityisesti pienimmät oppilaat on hyvä muistaa käyttää vessassa ennen tunnin alkua.

Ilmoitathan poissaoloista toimistoon tai omalle opettajalle.
Erityisesti esiintymispoissaoloista on hyvä ottaa yhteyttä hyvissä ajoin, jotta ryhmä osaa ottaa harjoitellessa huomioon mahdollisesti muuttuvat kuviot ja paikat.

Haethan oppilaan ajoissa tunnilta.
Oppilaat tulee hakea tunnilta ajoissa, sillä opettajilla ei ole tuntien väleissä taukoja. Jos huomaat eteisessä alle kouluikäisen oppilaan ilman huoltajaa, tuothan hänet takaisin tanssisaliin.

Kerrothan tarvittavista tiedoista opettajalle.
Opettajien on hyvä olla tietoisia, jos oppilaalla on esimerkiksi terveyteen tai oppimiseen liittyvää erityisyyttä, joka olisi hyvä huomioida tanssitunnilla.

Opettajat ohjeistavat juomapullokäytännöistä ryhmä- ja tuntikohtaisesti.
Janojuomaksi suositellaan vettä ja juomapulloksi sellaista pulloa, jonka oppilas osaa avata itse.

Annathan tanssirauhan toisille.
Salien ulkopuolella odotetaan rauhassa oman tunnin alkua. Huoltajat pitävät huolen, että odottelu sujuu rauhallisesti ja hyvästä ilmapiiristä.

Pukeudu mukavaan ja joustavaan liikunta-asuun.
Tanssimista häiritsevät kellot ja korut otetaan pois, pitkät hiukset laitetaan kiinni ja puhelin äänettömälle tunnin ajaksi. Arvotavarat voi ottaa tanssisaliin mukaan. Alle kouluikäisten tanssitunneilla sekä 7-8-vuotiaiden tanssistarttitunneilla liikutaan paljain jaloin. Muiden ryhmien kohdalla opettajat ohjeistavat tuntikohtaisesti pukeutumisesta.

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Opetuksesta säädetään taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) ja asetuksessa (813/1998).  Taiteen perusopetuksen tavoitteena on luoda pohja elinikäisen taidesuhteen kehittymiselle, antaa valmiuksia ilmaista itseään ja halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen koulutukseen.

Tanssiopisto Vinhan opetus on järjestetty lain sekä Opetushallituksen antamien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Tanssiopisto Vinha antaa laajan ja yleisen oppimäärän mukaista opetusta. Taiteen perusopetuksen mukaista taidekasvatusta järjestetään lapsille, nuorille ja aikuisille. Taiteen perusopetuksen lisäksi tanssiopisto järjestää varhaisiän tanssikasvatusta alle kouluikäisille lapsille.

Opetushallitus päätti uusista taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista syksyllä 2017. Tanssiopisto Vinhan uusin opetussuunnitelma on päivitetty kevätlukukaudella 2021. Opetussuunnitelmaan on päivitetty opintopistemäärät keväällä 2024.

Avaa opetussuunnitelma tästä

Tanssiopisto Vinhaan ovat tervetulleita kaikenlaiset oppilaat ja heidän perheensä. Olemme sitoutuneet kehittämään kaiken toimintamme saavutettavuutta.

Oppilaat itse sekä heidän huoltajansa ja muut yhteistyötahot voivat kertoa meille avoimesti ja luottamuksellisesti tuen tarpeesta. Yhdessä oppilaan, oppilaan huoltajan sekä henkilökuntamme kanssa on mahdollista rakentaa yksilöllinen tanssin opintopolku, joka huomioi oppilaan henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet. Tuen tarpeesta voi kertoa ilmoittautumisen yhteydessä ja otamme teihin tämän jälkeen yhteyttä. Voitte olla myös suoraan yhteydessä rehtoriin ennen ilmoittautumista. Voimme tarvittaessa järjestää yhteisen tapaamisen tanssiopintojen suunnittelua varten. Tapaamiseen voivat osallistua oppilas itse, oppilaan huoltajat, tanssinopettaja, rehtori ja mahdollisesti muut oppilaan arjessa olevat henkilöt (esimerkiksi henkilökohtainen avustaja).

Kaikki toimitilamme eivät valitettavasti ole täysin esteettömiä. Mahdollisuuksien mukaan avustamme tiloissa liikkumisessa. Saavutettavuustiedot löytyvät toimipaikkakohtaisesti täältä: https://vinha.net/opetus/opetuspaikat/. Voit olla etukäteen yhteydessä toimistoon jos tarvitset tarkentavia tietoja toimitiloistamme. Erikseen sovittaessa tiloihimme on myös mahdollista tulla tutustumaan ennen harrastuksen aloittamista.

Henkilökuntamme on halukas hankkimaan lisää tietoa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa toimimisesta. Etsimme mieluusti uusia toimintamalleja yhdessä oppilaiden, heidän perheidensä sekä muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Tulkit ja avustajat pääsevät aina maksutta osallistumaan toimintaan. Tavoitteenamme on tanssiharrastus, johon kaikki ovat aidosti tervetulleita. Teemme mielellämme yhteistyötä tämän tavoitteen toteutumiseksi.

Tanssiopistossamme kunnioitetaan toisia, itseä ja yhteistä ympäristöä. Kaikelle syrjinnälle ja kiusaamiselle on nollatoleranssi. Haluamme taata jokaiselle oppilaalle turvallisen oppimisympäristön. Tavoitteenamme on mahdollistaa tanssin ilo ja onnistumisen kokemukset kaikille oppilaille. Tanssi kuuluu kaikille! Lue lisää saavutettavuudesta.

Toimiston yhteystiedot:
Puhelin / phone 040 588 98 47, toimisto@vinha.net

Tanssiopisto Vinhan toimintaa sitoo lukuvuosittain päivitettävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki velvoittavat oppilaitoksia laatimaan suunnitelman, jonka tarkoituksena on edistää tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta sekä esittää toimenpiteitä kaikenlaisen syrjinnän ja häirinnän poistamiseksi. Vinhan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuunnitelman laatii erikseen henkilökunnasta nimetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastuuhenkilö yhteistyössä muun henkilökunnan sekä oppilaiden ja oppilaiden huoltajien kanssa. Suunnitelman liitteenä ovat turvallisemman tilan periaatteet sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 2020.

Lisää tietoa saavutettavuudestamme.

Palautetta toimintamme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista voit antaa tämän sivun kautta.

 

Avaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2025 tästä

Liite 1: Turvallisemman tilan periaatteet

Equality and Non-Discrimination Plan 2022–2025 (in Finnish)

Attachment 1: Principles of a Safer Space